3.ใครบ้างที่สามารถเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน


ทุกคนที่มีความสนใจ ทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป แต่ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเท่านั้น จึงจะได้ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว