4.หากสนใจจะขอใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) มีวิธีการอย่างไร


ขณะนี้ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ระหว่างการกำหนดกระบวนการ ให้การรับรองมาตรฐานบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) จำนวน 32 ตำแหน่งงาน ใน 6 แผนก 2 สาขา โดยการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในตำแหน่งงานต่าง ๆ จะใช้คุณสมบัติ การศึกษา การฝึกอบรม และ/หรือประสบการณ์ในการทำงาน เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว แห่งอาเซียน หากการกำหนดกระบวนการแล้วเสร็จ จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง หรือสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว http://www.tourism.go.th/