5.ประโยชน์ที่ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) มีอะไรบ้าง


ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน หรือที่เรียกว่า บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional - ATP) จะสามารถลงทะเบียนในระบบทะเบียนบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Registration System: ATPRS) ซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ATP) และผู้ว่าจ้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียน (Job Matching) โดยผู้ว่าจ้างสามารถ ค้นหาและติดต่อบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ และบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ATP) สามารถสมัครงานในตำแหน่งงานว่างที่ผู้ว่าจ้างประกาศรับสมัครได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทำงานด้วย นอกจากนี้ ปัจจุบัน กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เช่น ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น