6.กรมการท่องเที่ยวมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32 ตำแหน่งงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนอย่างไร


แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32 ตำแหน่งงานตามข้อตกลงร่วม
ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนของกรมการท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้
1. จัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ... ให้แล้วเสร็จตามกระบวนการตรากฎหมายของราชอาณาจักรไทย และให้มีผลบังคับใช้เพื่อรองรับการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA on TP: MRA-TP) และออกกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อนุบัญญัติ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียนและนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว บุคลากรผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเจ้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บุคคลทั่วไปรู้จักและมีความเข้าใจในเรื่อง MRA-TP อย่างถูกต้อง
3. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการฝึกอบรมและประเมินเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ฝึกอบรมต้นแบบระดับอาเซียน (Master Trainer: MT) และผู้ประเมินต้นแบบระดับอาเซียน (Master Assessor: MA)
4. ดำเนินการฝึกอบรมและประเมินผู้ฝึกอบรมระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA)
5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้การรับรองสถาบันการศึกษาหรือนิติบุคคลที่มีศักยภาพและคุณสมบัติครบถ้วนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) และศูนย์ประเมิน (Assessment Center) บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล
6. ส่งเสริมบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา (การฝึกอบรมและประเมิน) เพื่อเป็นบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional: ATP)
7. พัฒนาระบบทะเบียนบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงกับระบบของอาเซียน และเป็นช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงต่อไป