ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้า / บริการด้านการท่องเที่ยว เป้าประสงค์


เป้าประสงค์
1. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่น แก่ นักท่องเที่ยว
2. นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศใน
ประเทศไทย

กลยุทธ์
1. ศึกษา วิจัยพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้า / บริการด้านการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว (Demand-side)
2. กําหนดและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. กํากับ ส่งเสริม สนับสนุน การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งบริการ ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว
4. พัฒนา กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว
5. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเครือข่ายในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
6. พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทาง วัฒนธรรมและที่มนุษย์สร้างขึ้น
7. พัฒนา และประสานงานเครือข่าย เพื่อให้เกิดการอํานวยความสะดวก การป้องกัน และรักษา ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการสร้างและถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
9. สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ