ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว


เป้าประสงค์
1. กลไกการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีขีดความสามารถ คุณภาพ และปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ของ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. องค์ความรู้ และระบบสารสนเทศมีความทันสมัย และเป็นที่น่าเชื่อถือสําหรับใช้ในการประกอบการ ตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์
1. พัฒนาจัดทําผังสถิติทางการ และแผนสถิติข้อมูล และดําเนินการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล สถิติด้านการท่องเที่ยวทุกด้านให้มีความทันสมัย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
3. สร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบองค์ความรู้จาก ต่างประเทศ
4. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ร่วมกับธุรกิจเอกชน สถาบัน ทางการศึกษา สถาบันทางวิชาการ รวมทั้งสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผลิตบุคลากร การท่องเที่ยว ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และ การประสานงาน
5. ประสาน บูรณาการและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมการท่องเที่ยวใน การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) นักท่องเที่ยว
6. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมหรือชมรมของผู้ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกัน