ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับประเทศอาเซียนและนานาชาติ เพื่อ


เป้าประสงค์
1. การท่องเที่ยวไทยมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. ประเทศมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
3. ประเทศไทยมีเครือข่ายและพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก

กลยุทธ์
1. พัฒนา และประสานการดําเนินการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎบัตรอาเซียน และข้อตกลงอาเซียน (โดยเฉพาะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA) 32 ตําแหน่ง) กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ริเริ่มและผลักดันภารกิจ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง ประเทศ (Connectivity) โดยเฉพาะในอาเซียน (Association of South East Asian Nations :ASEAN)
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ กฎ ระเบียบ และระบบเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวไทยกับต่างประเทศรวมถึง อาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN)
4. เชื่อมโยงหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงให้กับภาคธุรกิจระหว่าง ประเทศ
5. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนและ นานาชาติ
6. สร้างกลไกเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง