2.เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุธุรกิจนำเที่ยวราย 2 ปี


1. แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล (สธก.8) กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท
2. หนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน (กรรมการไทยเกินกึ่งหนึ่ง และกรรมการไทยเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551) และที่อยู่ของสำนักงานสาขา (ถ้ามี)
3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับประชุมผู้ถือหุ้นปีปัจจุบัน รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น 51%)
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการคนไทยที่มีอำนาจ ลงนาม " กรณีมีกรรมการต่างชาติ สำเนาพาสปอร์ตและสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของกรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. รูปถ่ายด้านหน้าและด้านในสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
- รูปถ่ายสำนักงาน ที่มีเลขที่ใบอนุญาตฯของบริษัทในรูปถ่ายสำนักงาน 1 รูป
- รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน เห็นตัวอาคารทั้งหลัง โดยแสดงเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสำนักงานชัดเจน จำนวน 2 รูป
- (ป้ายชื่อต้องเป็นภาษาไทยและมีลักษณะคงทนถาวร และรูปถ่ายแบบล้างอัดภาพสี ขนาด 4 X 6 นิ้ว )
- รูปถ่ายด้านในสำนักงาน จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายแบบล้างอัดภาพสี ขนาด 4 X 6 นิ้ว)
8. แผนที่ตั้งสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
9. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน พร้อมแนบหลักฐานเพิ่ม คือ สำเนาโฉนดที่ดินให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้เซ็นการยินยอม
10...ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (สาขา) พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ นำเที่ยว กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (หรือใบแจ้งความกรณีสูญหาย)
11. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
12. หนังสือมอบอำนาจ กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ