ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและระบบงาน


เป้าประสงค์
1. โครงสร้างการบริหารและมีการจัดการองค์กร เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization)
2. มีระบบงาน และวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. บุคลากรมีศักยภาพและขีดความสามารถอย่างมืออาชีพ
4. มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

กลยุทธ์
1. มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ท่องเที่ยวและกี าจังหวัด และกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นในการดําเนินการตามแผนงานและโครงการด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่
2. ปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวมทั้งพัฒนารูปแบบการทํางานให้มี ลักษณะเชิงบูรณาการและมีเครือข่ายการทํางาน ทั้งภายในกรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน และชุมชน
3. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการบริหาร (Management Information System : MIS) เพื่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานตามภารกิจของกรม
4. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของกรมการท่องเที่ยว และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของกรมการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตามแผนพัฒนาบุคลากร
5. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างและสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในกรมทุกระดับ เพื่อสร้างจิตสํานึกและ วัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน
6. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับประเทศและนานาชาติ (Knowledge Management: KM)