3.ต้องการติดต่อทำบัตรมัคคุเทศก์จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


1. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.10)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ทรานสคริปท์)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง /หรือสำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
6. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราของสถานพยาบาล (ยื่นเอกสารฉบับจริง)
7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 200 บาท