4.ต้องการจะต่ออายุบัตรมัคคุเทศก์ใช้เอกสารอะไรบ้าง


1. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.10)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบสมรส หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (บัตรเดิม) และสำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ ถ่ายหน้า-หลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง" (กรณีบัตรสูญหาย ยื่นหลักฐานใบแจ้งความ)
6. ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับจริง (กรณีใบอนุญาตสูญหาย ยื่นหลักฐานใบแจ้งความ)
7.ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราของสถานพยาบาล (ยื่นเอกสารฉบับจริง)
8. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 200 บาท