5.รายละเอียดการต่ออายุบัตรมัคคุเทศก์ทะเบียนบ้านอยู่ที่จ.ชลบุรีสามารถต่อที่กรุงเทพได้หรือไม่


สามารถต่อที่กรุงเทพได้แต่จะต้องใช้เป็นที่อยู่เฉพาะกาลในการยื่น เนื่องจากทะเบียนบ้านอยู่ จ.ชลบุรี โดยผู้ที่จะต่อบัตรมัคคุเทศก์ต้องมีบัตรเป็นประเภททั่วไปและยังไม่หมดอายุ และต้องเป็นบัตรที่เป็นเลขใบอนุญาต 11-xxxxxx หรือ 12-xxxx เท่านั้น