6.ต้องการทำบัตรผู้นำเที่ยวจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง
2.บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ พร้อมสำเนา
3.เลขที่หนังสือเดินทางหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนา
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)