7.เอกสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์การนำเที่ยวใช้อะไรบ้าง


1.หนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ไม่เกิน 30 วัน) หรือสำเนา
2.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) หรือสำเนา
3.หนังสือบริคณห์สนธิหรือสำเนา
4.ข้อบังคับของบริษัทหรือสำเนา
5.รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทหรือสำเนา
6.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคน กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
7.ตราประทับบริษัท **** สัมภาษณ์ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ติดต่อเจ้าหน้าที่นิติกรหรือเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ โทร. 0 2219 4010-7 ต่อ 401