8.เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีต้องการยกเลิกธุรกิจนำเที่ยว


1.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (หรือใบแจ้งความกรณีสูญหาย)
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
3.เอกสารนำส่งหลักประกัน (หรือใบแจ้งความกรณีสูญหาย)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ
5.หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 1เดือน)
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท"