กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

ข้อมูลของกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย การสอบหาข้อเท็จจริงการวินิจฉัยของนายทะเบียนและอัตราการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2553

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย การเก็บรักษาและการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

1
;