กฏกระทรวง

กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง การดำเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561

กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555

กฏกระทรวงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2555

กฏกระทรวงแบบรายละเอียดและวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยกับการดำเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2555

กฏกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน พ.ศ.2555

กฏกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว พ.ศ.2555

1