แบนเนอร์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม


กลุ่มงานคุ้มงานคุ้มครองจริยธรรมร่วมกับกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “พบพระ พบธรรม” เนื่องในวันธรรมสวนะ

กลุ่มงานคุ้มงานคุ้มครองจริยธรรมร่วมกับกองพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “พบพระ พบธรรม” เนื่องในวันธรรมสวนะ

สำนักเลขานุการกรมร่วมกับกลุ่มงานคุ้มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรม “พบพระ พบธรรม” เนื่องในวันธรรมสวนะ

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

Association Organization

พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ

พระราชกฤษฏีการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการท่องเที่ยว

พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551