กลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรม " พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ "

ร่วมแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยว ที่สัมผัสได้

กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการตรวจสอบโครงการจ้างจัดทำป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน)  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •