กลุ่มตรวจสอบภายใน


 
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
 

Highlight

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต2 จ.ภูเก็ต

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต3 จ.กระบี่

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต1 จ.สงขลา

ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต1 จ.นครราชสีมา

กิจกรรม

รายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการตรวจสอบโครงการจ้างจัดทำป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)



  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •