กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้/ชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice : CoP) เรื่อง

ศึกษาดูงานองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศส่วนราชการที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมการท่องเที่ยว (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

สรุปคะแนนการประเมินผลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการท่องเที่ยว

การตัดสิน โครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์”

ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชัย ใหม่จันทร์แดง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

พิธีเปิดตัวโครงการ “Thailand Tourist Police Road Show 2013” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ ลานกิจกรรมแอโรบิค สวนรถไฟ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การทบทวนยุทธศาสตร์กรมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

แต่งตั้งคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ ๔ "การประหยัดพลังงาน" และตัวชี้วัดที่ ๕ "การประหยัดน้ำ" ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แต่งตั้งคณะทำงานถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ ของกรมการท่องเที่ยว

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙