กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์


 
 

การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

อบรมเจ้าบ้านน้อย (Little Guide) จังหวัดสุรินทร์

การประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 6/๒๕๕๙

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

คู่มือการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ.2556

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะ

สรุปมาตรฐานการท่องเที่ยว (11 มี.ค. 58)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง