ปฏิทินปฏิบัติงานกรมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ประจำเดือน มีนาคม 2558

คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 2557 เข้าตรวจประเมินโฮมสเตย์แม่กำปอง วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

มาตรฐานเรือภัตตาคาร

กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •