กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว


 
 

มาตรฐานเรือภัตตาคาร

กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การให้บริการความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยว

กำหนดการอบรมการสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเพลนารี 2 - 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายงานผลการจัดทำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กำหนดการ การประชุมกลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒิ (focus group) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนต์เช่า พ.ศ. ....ครั้งที่ ๒ จัดโดย...กรมการท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวประจำปี 2554

รายชื่อโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 2555 -2558

สถิติการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2558 (มกราคม - ตุลาคม)

จำนวนประเทศที่เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2558 (มกราคม - ตุลาคม)