กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

งานการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง

เดินทางไปตรวจราชการ จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์  • ไม่พบกิจกรรมของวันนี้
  •