การจ่ายเงินชดเชยและอัตราการจ่ายเงินชดเชย

 

 

กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวจะดำเนินการทดรองจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่นักท่องเที่ยวจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนด

กองทุนค้มครองธุรกิจนำเที่ยวจะดำเนินการทดรองจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยไม่เกินหลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยววางไว้ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

 
 

 

หลักประกัน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หลักประกัน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
หลักประกัน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หลักประกัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 

 

;