การออกใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์


กระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
๑. ชื่อฐานข้อมูล : ระบบจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

๒. ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

๓. วิธีการจัดเก็บข้อมูล เช่น เอกสารแสดง Flow Chat ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล :

๔. หลักฐานการตรวจสอบ เช่น เอกสารแสดง Flow chat ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล :๕. รายงานการบันทึกการจัดเก็บข้อมูล เช่น เอกสารสรุปรายงานการจัดเก็บข้อมูลประจำเดือน : สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มีการจัดทำบันทึกการจัดเก็บข้อมูลในทุกๆ เดือนเช่น รายงานสรุปการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประจำเดือน ดังเอกสารแนบ

๖. แนวทาง/มาตรการในการสำรองข้อมูล : ระบบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยจะสำรองข้อมูลทุกๆ ๗ วัน


;