การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ


หลักเกณฑ์การคิดโควตาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 2

หลักเกณฑ์การคิดโควต้าเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 1

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

แบบ ลจ 1 - 3 ของกรมการท่องเที่ยว

1