การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัดกรมการท่องเที่ยว

ปพก3

ปพก2

ปพก1

1