กิจกรรม

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2558 (Self Assessment Report : DOT)

ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำเดือนมกราคม 2558

การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1
;