กิจกรรม

จัดการประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มวิชาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับบริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จำกัด ที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จัดการประชุมเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อให้หน่วยงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตนเองอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
     


;