กิจกรรม

กรมการท่องเที่ยวหารือ ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด ติดตั้ง QR Code ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด ๒ มิติ (QR Code : Quick Response Code) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีนางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมศิลปากร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางในการสำรวจ และติดตั้งป้ายตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด ๒ มิติ (QR Code : Quick Response Code) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ในพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดราชบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่มรดกโลก

 ;