กิจกรรม

การอบรมสร้างความตระหนักรู้ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว (นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการท่่องเที่ยว ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 กรมการท่องเที่ยว เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวได้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้แก่องค์กร รวมถึงความรู้ในการทำจัดทำองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001:2013
 
 


;