กิจกรรม

ประชุมหารือสรุปและแลกเปลี่ยนประเด็นการรับ-ส่ง หนังสือราชการภายในของกรมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกลุ่มช่วยอำนวยการและสารบรรณ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สารบรรณของทุกกลุ่มในหน่วยงานต่างๆ ของกรมการท่องเที่ยว เพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนประเด็นการรับ-ส่ง หนังสือราชการภายในของกรมการท่องเที่ยว สำหรับการเป็นแนวทางในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการท่องเที่ยวต่อไป;