การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ได้จัดการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 20.00น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นส์เซส กรุงเทพหมานคร ในการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการทำงานแบบองค์กรสมัยใหม่ การทำงานแบบ Team Building และการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ โดยมีผู้เข้าอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ ช่วงเช้ามีกิจกรรม Powerful Teamwork / Workshop โดยคุณรัชวิชญ์ วงศ์คงมั่นสกุล และคุณตรีทิพย์ พิมพ์ศิริ และประชุมเชิงปฎิบัติการ “คิดงานให้ต่าง สร้างงานให้เด่น (Different Works) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) / การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้เข้าสู่โลกการทำงานสมัยใหม่ และการรับมือการเปลี่ยนแปลง” โดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ หัวหน้าโครงการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และในช่วงบ่าย การบรรยายเรื่อง “ดัชนีชี้วัดการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTCI)” โดย อาจารย์ธิปฏพณร์ ยิ้มประเสริฐ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร การบรรยาย “บุคลิกภาพ มารยาทตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกิจกรรม “รวมพลังชาว กทธ. ส่งมอบเจตนารมย์และความภักดีสู่องค์กร”

;