กิจกรรม

การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

อบรมเจ้าบ้านน้อย (Little Guide) จังหวัดสุรินทร์

การประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 7/2559

จัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว “แนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์สมัยใหม่”

“การอบรมเครือข่ายท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง

อบรมเจ้าบ้านน้อย (Little Guide) จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 6/๒๕๕๙

“การอบรมเครือข่ายท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ณ จังหวัดแพร่

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี

การประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 5/2559

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การอบรมเครือข่ายท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จังหวัดบุรีรัมย์

“การอบรมเครือข่ายท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ณ จังหวัดพังงา

ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง ครั้งที่ 1 / 2559

1
;