ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร