ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ราคากลาง โครงการ จ้างเหมาดำเนินการออกแบบและพิมพ์เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร