ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซืือชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 450 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร