ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ราคากลาง โครงการ จ้างพิมพ์ "คู่มือแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม" จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม และ "คู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร