ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ร่างขอบเขตการดำเนินการและราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรและอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่บุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่บุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร