ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๓ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (พระมหาสุดท้าย ฐิตปุญโญ) มารับบาตร บริเวณห้องโถงกลาง ซึ่งมีบุคลากรของกรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน ๔๕ คน;