ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น ณ วัดกัลยาณมิตร

กรมการท่องเที่ยว โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับกรมการศาสนา จัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยมีพิธีทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนาในวันธรรมสวนะ สอดคล้องกับแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา และเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้กลับคืน  สู่สังคมไทย เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเจ้าพระยานิกรบดินทร์ วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี ซึ่งมีบุคลากรของกรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน ๒๔ คน

 ;