ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีเจริญพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ๒๕๖๑” วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กิจกรรม “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู สมุทรปราการ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๗ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

1
;