ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๗ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น ณ วัดกัลยาณมิตร

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๔ วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๕วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๓ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

1
;