ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๓ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๑ วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๐ วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

การอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา โดยกรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

1
;