ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การตัดสิน โครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์”

      นางสุพิทย์ วีระใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมการตัดสิน โครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารกรมการท่องเที่ยว ถนนพระราม 1 กทม. โดยมีนายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2550 นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2552 นายประสพ มัจฉาชีพ ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2547 นายบุณฑไชย ไชยวิรุณเจริญ กรรมการและเลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นายกนิษ เทพศรีเมือง ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2555 นายธัชชะ รัตนศักดิ์ กรรมการและเลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และนายพงศกร อารีศิริไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้


 


 

 
 


;