ข่าวประชาสัมพันธ์กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ขอเชิญมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมอบรมการท่องเที่ยว "วิถีถิ่น วิถีไทย กลุ่มอีสานใต้"

ดาวน์โหลดเอกสาร;