ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม

การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การขยายขอบข่ายการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) และมาตรฐานอาเชียน

มาตรฐานกิจกรรมและมาตรฐานสินค้าและบริการ

การรับสมัครขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการจัดทำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กำหนดการ การประชุมกลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒิ (focus group) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนต์เช่า พ.ศ. ....ครั้งที่ ๒ จัดโดย...กรมการท่องเที่ยว วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว

1
;