ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม

รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ

21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institution : BSI) ซึ่งกรมการท่องเที่ยวผ่านการรับรองมาตรฐานในขอบเขตการบริหารจัดการและการดำเนินงานของการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการท่องเที่ยว  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว

;