ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ประกาศผลการคัดเลือกชุมชน เข้ารับการอบรมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน;