ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน " ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 39"

ประชุมมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในรูปแบบมาตรการคืนเงินในประเด็นความซำ้ซ้อนของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ผลิตภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศไทยได้รับและผลกระทบในมิติต่าง ๆ

1