ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


STREET FOOD THAILAND 2018

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) เป็นมัคคุเทศก์ทั่วไปตามกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ.2561

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดทำการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา

CODE OF CONDUCT แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

1