ข่าวประชาสัมพันธ์


"การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว"

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2560-2564

"ชี้แจงกรณีนิวส์ดอทคอมออสเตรเลียเตือนกลโกงที่นักท่องเที่ยวพบในไทย"

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

10